Coachning

Coachning – att ta ett nytt grepp på arbete och liv

Hjärnan på bordet

 

Ibland blir tillvaron så påfrestande att man kan känna sig som på bilden här ovanför. Då kan coachning vara en väg att få ordning på tankar och känslor.

Att coacha andra  innebär att finnas till hands med allt man kan ge av sig själv till den andra såväl professionellt som mänskligt. Coachen finns till för den som coachas ska kunna hitta och aktivera sina förmågor på de livsområden som han eller hon själv väljer.

Personlig utveckling på alla plan

Coachning är personlig utveckling med en mycket praktisk inriktning. Ursprungligen kommer ordet coach från engelskans ”vagn”, alltså något som erbjuder en person skjuts till ett bestämt mål. Senare kom uttrycket in idrottsvärlden och engelskan använder sig av ordet ”client” för den idrottsutövare som får hjälp med att ta sig till en högre prestationsnivå. Eftersom det svenska ordet klient inte riktigt passar in i detta sammanhang har jag valt ordet adept.

Nedan presenteras några delar som behöver finnas med i samarbetet mellan coachen och adepten.

Undersökande coachning

Samtalet mellan mig och adepten börjar med ett aktivt lyssnande från min sida. Vad är det som pågår i adeptens liv? Vilka viktiga frågeställningar finns inom olika livsområden? Denna del av coachningen är ett sökande efter meningen med träffarna. Dessutom behöver man möjlighet att få en känsla för ”personkemin” mellan mig som coach och adepten.

Kartläggande coachning


När adepten känner sig bekväm med sin coach går man över till en mer specificerad undersökning av adeptens behov. Många gånger har adepten ett brett spektrum av frågeställningar och förmågor som man vill ha stöd i att utforska. För att coachningen ska kunna bli praktiskt hanterbar behövs en kartläggning av vad man behöver ta upp inom de tidsramar som överenskommits. Coachning kan ske genom personliga träffar, telefonsamtal eller e-post.

Motiverande coachning

En av utgångspunkterna för coachning är att adepten äger en lång rad förmågor som man kommer i kontakt med när man samtalar på djupet med coachen. Motivation kommer inifrån adepten själv men många gånger behövs någon utomstående som stöd för att aktivera de egna resurserna. Denna del av coachning inriktas på att belysa adeptens inre drivkrafter. Vilka hinder upplever adepten? Vilka möjligheter kan man se? Hur kan man nå utöver det som upplevs som begränsningar?

Inspirerande coachning

Utveckling, nyskapande och mening är nyckelord för den inspirerande aspekten av coachning. I utbytet mellan coach och adept ges utrymme för allt detta och mer därtill. Adepten kopplar upp till den egna viljan genom de egna resurserna. Det som upplevs som värdefullt ger en genuin inspiration och viljan aktiveras som motor istället för det vi i dagligt tal kallar för ”måsten”. I förlängningen skapas en önskan att dela med sig av de egna förmågorna till omvärlden.

Målstyrande coachning

Coachning syftar till att adepten sätter upp klara mål för det som ska uppnås. Genom samtalen formuleras mål och delmål. Som styrmedel utarbetas tidsplaner för dessa och jag frågar vid varje coachtillfälle hur det går med måluppfyllelsen. Vid varje svårighet med målstyrningen stödjer jag adepten att hitta alternativa handlingsstrategier.

Pool i det fria